กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผ่านสื่อสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกายในสตรีตั้งครรภ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy