กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและ ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล