กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้เทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล