กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง ต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย และระดับ CD4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะไม่มีอาการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล