กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของงานบริการจากร้านยาคุณภาพประเภทร้านยาเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครโดยประยุกต์ใช้ SERVQUAL MODEL Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy