กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจับคู่รหัสยาของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF