กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีวิธีการ เรียนรู้แบบลุ่มลึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy