กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีวิธีการ เรียนรู้แบบลุ่มลึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF