กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF