กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเหมาะสมและรูปแบบของการได้รับยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF