About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)
วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)
บทความวิชาการทางด้านการแพทย์ โดยทุกบทความได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ)
นิพนธ์ต้นฉบับ (Research Article) รายงานผู้ป่วย (Case report)บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)
วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม