การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ

Authors

  • Rujirachai Muangkaew
  • Chirawan Winalaivanakoon

Keywords:

การจัดการเรียนการสอน, การถ่ายโยงการเรียนรู้, การฝึกภาคปฏิบัติ, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วยความเอื้ออาทร จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวม ให้ผู้ใช้บริการ สามารถดูแลตนเองได้ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย การจัดการเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้อง เพื่อช่วย ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้ เรียกว่า "การถ่ายโยงการเรียนรู้" ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจหลักการอย่างมีความหมาย และสถานการณ์ใหม่นั้นมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ ของการเรียนรู้ในอดีต นักศึกษาจึงจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอแนวทางการ จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึก ภาคปฏิบัติ โดยที่ขอบเขตด้านเนื้อหาในรายวิชาทฤษฎีควรจะเป็นความรู้เรื่องโรคหรือภาวะแทรกซ้อน ทั้งที่พบบ่อยและพบได้น้อยในการปฏิบัติงานจริง รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลควรจะเป็น สถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาล และขั้นตอนของทักษะปฏิบัติที่นักศึกษาจะต้องพบในการปฏิบัติงานจริง และ รายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องเทคนิคทางการพยาบาลเฉพาะสาขาที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ กิจกรรมการเรียนในรายวิชาทฤษฎีสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยายความรู้ทฤษฎีก่อน ยกตัวอย่างประกอบ รวมถึงการมอบหมายกิจกรรม เช่น การสรุปแผนผังความคิด การค้นคว้าเพิ่มเติม การทบทวน ความรู้ในกลุ่มย่อย การสรุปบันทึกการเรียนรู้ และการทำแบบฝึกหัด รายวิชาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล ควรให้นักศึกษาดูวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง การสาธิตและสาธิตย้อนกลับก่อนฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง และรายวิชา ปฏิบัติทางการพยาบาลควรมีการมอบหมายให้นักศึกษาวางแผนการพยาบาล มีการประชุมปรึกษาทั้งก่อนและหลัง การพยาบาลเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยที่ต้องดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L.

(2010). Educating nurses :A call for radical

transformation. USA. : Jossey-Bass, A Wiley

Imprint.

Booth, R., Scerbo, C., Sinclair, B., Hancock, M., Reid, D.,

& Denomy, E. (2017). Exploring learning content and

knowledge transfer in baccalaureate nursing

students using a hybrid mental health practice

experience. Nurse Education Today,51, 57–62.

Chaiboonruang, T. &Yimyam, S. (2013). International

nursing programme students’ pregnancy care

efficacy. Thai Journal of Nursing Council, 28(3),

-67. [In Thai].

Chemama, N., Siriphan, S., & Lohitthai, S. (2017). Patients’

opinions towards student performance in a

practicum in nursing of maternal and newborn

nursing and midwifery I course, Faculty of

Nursing, Prince of Naradhiwas University.

The Southern College Network Journal of Nursing

and Public Health, 4(2), 172-185. [In Thai].

Culyer, L., Jatulis, L., Cannistraci, P. & Brownell, C.

(2018).Evidence-based teaching strategies that

facilitate transfer of knowledge between theory

and practice: What are Nursing Faculty using?.

Teaching and Learning in Nursing, 13, 174-179.

Davidson, S., & Candy, L. (2016). Teaching EBP using

game-based learning: Improving the student

experience. Worldviews on Evidence-Based

Nursing, 13(4), 285-293.

Doody, O. & Condon, M. (2012).Increasing student

involvement and learning through using debate

as an assessment. Nurse Education in Practice,

, 232-237.

Haskell, R. E. (2001). Transfer of learning: Cognition,

instruction, and reasoning. New York: Academic

Jie-hui, X. (2016).Toolbox of teaching strategies in

nurse education.Chinese Nursing Research.

(2016), 54-57. Retrieved 15 December 2017

from http://www.journals.elsevier.com/chinesenursing-

research

Kaddoura, M., Van-Dyke, O., & Yang, Q. (2016). Impact

of a concept map teaching approach on nursing

students’ critical thinking skills. Nursing and

Health Sciences,18, 350-354.

Kim, J. (2016). Effect of debate method on nursing ethical

value and learning outcomes. Indian Journal of

Science and Technology, 9(9), 1-5.

Klausmeier, H. J. (1985). Educational psychology (5thed.).

New York: Harper & Row.

Kowtrakul, S. (2010). Educational psychology (9thed.).

Bangkok: Chulalongkorn University Printing

House. [In Thai].

Leberman, S., Mcdonald, L., & Doyle, S. (2006). The

transfer of learning : Participants’ perspectives

of adult education and training. Retrieved 10

March 2011 from http://www.ashgate.com/pdf/

SamplePages/Transfer_of_Learning_Intro.pdf

Maginnis, C. &Croxon, L. (2010).Transfer of learning to

the nursing clinical practice setting. Rural and

remote health. Retrieved 19 December 2011 from

http: //www.rrh.org.au/publishedarticles/

article_print_1313.pdf, p.3.

Malesela, J. (2009). Case study as a learning opportunity

among nursing students in a university. Health

SA Gesondheid, 14(1), 6 pages.doi:https://

d o i . o r g / 10.4102/hsag.v14i1.434

Melinamani, S., Francis, F., George, R., Pushpa, M.,

&Vergheese, S. (2017).The jigsaw effect :Impact

of jigsaw learning technique on nursing students

to learn the concepts of normal labor.

Asian J. Nur.Edu.And Research.7(2), 181-184.

Ministry of Education.(2018). National qualifications

framework for higher education in Thailand,

Nursing Science, 2017. Bangkok: Ministry

of Education Announcement. [In Thai].

Newton, J. M., Billett, S., Jolly, B., &Ockerby, C. M.

(2009). Lost in translation: Barriers to learning

in health professional clinical education. Journal

compilation.8(4), 315-327.

Norman, G. (2009). Teaching basic science to optimize

transfer. Medical Teacher,31, 807-811.

Sanchan, M., Chumnanborirak, P., &Khawnphon, S.

(2014). Conditions of nursing practice of the

primary medical care practicum: Case study in

community hospitals. The Journal of Boromarajonani

College of Nursing, Nakhonratchasima.

(2), 70-81. [In Thai].

Sarhangi, F., Masumi, M., Ebadi, A., SeyyedMazhari,

M., &Rahmani, A. (2010). Comparing the effect of

lecture- and concept mapping based learning on

cognitive learning levels. Iranian Journal of

Critical Care Nursing.3(1), 1-5.

Sharma, R.F. (2017). Emerging innovative teaching

strategies in nursing. JOJ Nursing & Health

Care.1(2), JOJNHC.MS.ID.555558(2018).

Smith, P. L. & Ragan, T. J. (2005). Instructional

Design (3rded.). New York: Wiley Plublishing.

Speicher, T. &Kehrhahm, M. (2009). Analogical

reasoning :A process for fortering learning

transfer from the classroom to clinical practice.

International Forum of Teaching and Studies,

(2), 52-58.

Stanley, D. & Latimer, K. (2011). ‘The Ward’: A

simulation game for nursing students. Nurse

Education in Practice, 11(1), 20-25.

Stenberg, R. J. & Williams, W. M. (2010). Educational

Psychology (2nd ed.). Upper Saddle, NJ: Merrill.

Strickland, H. P. & Kaylor, S. K. (2016). Bringing your

a-game: Educational gaming for student success.

Nurse Education Today, 40, 101-103.

Su, S. &Demirren, N. (2018).Opinions of nursing

students on professional skills laboratory.

IOSR Journal of Nursing and Health Science

(IOSR-JNHS), 7(6), 66-69.

Tapaneeyakorn, W., Kosolchuenvijit, J., Anonrath, K.,

Wannasuntad, S., & Smit, P. (2016). Factors

affecting clinical reasoning of nursing students

at Boromarajonani College of Nursing Bangkok.

Journal of Health Science Research, 10(1),

-77.[In Thai].

Thomas, R., Anderson, L., Getahun, L., & Cooke, B.

(1992).Teaching for transfer of learning.

Proceeding of the National Center for Research

in Vocational Education University of California,

Berkley, California.

Trail Ross,M.E., Otto, D.A., & Helton, A.S. (2017).

Benefits of simulation and role-playing to teach

performance of functional assessments. Nursing

Education Perspectives,38(1), 47-48.

Van Merrienboer, J. J. G. (1997). Training complex

cognitive skills :A four-component instructional

design model for technical training. Englewood

Cliffs, NJ: Educational Technology Publication.

Vizeshfar, F., Dehghanrad, F., Magharei, M., & Sobhani.,

S. (2016). Effects of applying role playing

approach on nursing students’ education.

International Journal of Humanities and Cultural

Studies. Special march, 1772-1781. Retrieved 7

February 2019 from http://www.ijhcs.com/

index.php/ijhcs/index

Wonganutraroj, P. (2010).Educational psychology.

Bangkok: PimdeeCo.,Ltd. [In Thai].

Winalaivanakoon, C. (2015). The Development of an

instructional model through the use of

metacognitive strategies to enhance the ability

to transfer learning and clinical problem-solving

for nursing students. Doctoral Dissertation

(Curriculum and Instruction), Naresuan University,

Phitsanulok.[In Thai].

Downloads

Published

2019-05-15

How to Cite

Muangkaew, R., & Winalaivanakoon, C. (2019). การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ. NU Journal of Nursing and Health Sciences, 13(1), 23–34. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/189228