Return to Article Details ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็ง ระยะแพร่กระจายต่อจำนวนวันนอนและคุณภาพการพยาบาล Download Download PDF