กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว; Effects of Empowerment program on Self-care Ability of a Family Caregiver Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล