กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล