กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการใช้วิจัยเป็นฐาน และ SECI Model ต่อทัศนคติ ความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับสาธารณสุข ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล