Dengue Prevention and Control by Community Participation in Lamphun Province

  • บุษบง เจาฑานนท์ The Bureau of Vector borne Diseases
  • ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ The Bureau of Vector borne Diseases
  • สุธีรา พูลถิน The Bureau of Vector borne Diseases
  • กาญจนา เลิศวุฒิ Lamphun Provincial Health Office
  • เจริญ สิทธิโรจน์ Lamphun Provincial Health Office
  • ไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ Lamphun Provincial Health Office
  • มนัส ลาวใส Lamphun Provincial Health Office
  • สันติพงษ์ กัณทะวารี Lamphun Provincial Health Office
  • สุรินทร์ สายธรรม Office of Disease Prevention & Control 10 Chiengmai
Keywords: Dengue Prevention and Control, community participation

Abstract

This Participatory Action Research is aimed to develop a model of community participation for Dengue Prevention and Control through activities and participation by member of communities. The activities focused to build up the community ownership with health problem community assessment, community learning, training control measure and empowerment of community research teams. The results revealed that after implementation, the community set up a learning center. The community projects for reduction of larva breeding place and cleaning domestic waste products (home sweet home project) were carried out The outbreak investigation were done by the community members and the health networks were expanded from health volunteers to wife house groups and village leaders. This participatory action research was an important tool to facilitate and empower the community for developing the disease prevention and control. These results demonstrate the best practice of disease prevention and control model by community and should be modified to imply in the other communities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Malavige GN, Fernando S, Fernando DJ, Seneviratne SL. Dengue viral infections. Postgrad Med J. 2004; 80: 588-601.

2. WHO . Prevention and control of dengue and dengue hemorrhagic fever:comprehensive guideline.New Delni:WHO Regional Publication. 1999 . SEARO No 29.

3. WHO.Dengue and dengue heamorrhagic fever. In Face Sheet. World Health Organization. Geneva : WHO Regional Publication. 2002 . No 117.

4. WHO. Stragic framework for dengue prevention and control in Asia-Pacific (2006-2010). Paper presented at the Meeting of partner on prevention and control in Asia-Pacific. 2006.

5. Gubler DJ. The changing epidemiology of yellow fever and dengue, 1900 to 2003: full circle? Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 2004; 27(5): 319-30.

6. Guha-SapirD. Schimmer B. Dengue fever: new paradigms for a changing epidemiology. Emerging Themes in Epidemiology. 2005; 2(1): 1.

7. Guzman MG, Kouri G. Dengue: an update. The Lancet Infectious Diseases. 2002; 2(1): 33-42

8. Spiegel J, Bennett S. Barriers and Bridges to Prevention and Control of Dengue: The Need for a Social-Ecological Approach. EcoHealth 2 ; 2005. 273-290.

9. Chua, K.B.,I. L., Chua, K. H. Efect of chemical fogging on immature Ades mosquitoes in natural fiela conditions.Singapore Med J. 2005; 46(11): 639-644.

10. Ponlawat,A.,Scott,J.G., & Harrington'L.,C. Insecticide susceptibility of Ades aegypti and ades albopictus across Thailand. J Med Entomol. 2005; 42(5): 821-825.

11. Chakravarit A.Kumari R. Eco-e0pidemiological analysis or gangue infection during an outbreak of dengue fever. India. Virology Journal. 2005; 2(32):

12. Ministry of Public Health. National Health Development Plan under the 9th National Economic and Social Development Plan, (2002-2006). Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. EcoHealth. 2001; 2: 273-290.

13. เอกสารสรุปรายงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ; ปี 2551.

14. Deen JL.The challenge vaccine development and introduction . Tropical Medicine and International Health2004. 9(1): 1-3.

15. DeRock D. Deen J, Clemens JD . Policymakers view on dengue fever/dengue hemorrhagic fever and the need for dengue vaccines on four Southeast Asia countries Vaccine. 2003; 22: 121-9.

16. WHO . Global Strategic Framework for Integrated Vector Management : WHO/CDS/CPE/PVC. 2004.

17. วัชรี เกตุโสภิต. ผลกระทบของการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับให้สุขศึกษา สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2527.

18. สมศักดิ์ บุตรราช. การศึกษาถึงการให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้ทรายอะเบทในชุมชนขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2526.

19. กมล สุดประเสริฐ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ; 2537. หน้า 7.

20. นิตยา เงินประเสริฐศรี. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม . วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2544; 7: 61-62.

21. เอกสารและสื่อประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดจริยธรรมและกระบวนการพัฒนาโครงร่างการวิจัยทางสังคม เพื่อการทำวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. ครั้งที่ 1-2 ; วันที่ 7-11 ธันวาคม 2552 .ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม.

22. สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531. หน้า 67 .

23. ขนิษฐา กาญจนสินนท์. โครงสร้างและการเข้าถึงเครือข่ายเศรษฐกิจนอกระบบในชนบท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร; 2536.

24. สุริยา วีรวงศ์ . การศึกษาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2538. หน้า 89.

25. พันธ์ทิพย์ รามสูตร. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2540. หน้า 33-35.

26. เกศสุดา สิทธิสันติกุล, ภัทรา มาน้อย และคณะ. ลดเหล้างานศพ จุดเริ่มต้นสู่การจัดระเบียบสังคม. บ้านดง. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานภาคเชียงใหม่. 2547.

27. อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์. ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร1. 1 มกราคม-มิถุนายน; 2549. หน้า 25.

28. ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล;2527. หน้า 2.
Published
2012-12-31
Section
Original Article