Predictive Factors on Hypertension Prevention Behaviors in Andaman Sea Side of South of Thailand

  • ธีระศักดิ์ มักคุ้น Bureacc of Inspection and Evaluation Reqion 7 Ministry of Public Health
Keywords: Hypertension, prevention behaviors, Andaman Sea Side

Abstract

This study aimed to identify hypertension prevention behaviors and predictive factors of hypertension prevention of citizen in the Andaman Sea side of the South of Thailand which was carried out during January - August 2011. Six hundred samples were randomly selected from Trang, Krabi, Phang-nga, Phuket and Ranong Province. Structure questionnaires were used to collect the data and then data analysis in term of descriptive and influential statistics was analyzed by Percentage, Means, Standard deviation, Pearson product moment correlation and Stepwise multiple regression . The result showed that most samples had knowledge in medium level (61.67%) and their attitude in high level (63.67%). The hypertension prevention behaviors were in high level (82.33%)of which including relaxation ( = 3.01, S.D = 0.56) and exercise ( = 2.78, S.D = 0.40). The predictive factors of hypertension prevention behaviors were career, information perception, age, religion and annual health check with statistical significance (p < 0.05). This study results suggested that public health officers in Public Health Region 7 should provide health education and health information to the citizen for improveing their knowledge and hypertension prevention behaviors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. รายงานประจำปี 2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักงานโรงพิมพ์องค์การบริษัททหารผ่านศึกในพระบรมราชนูปถัมภ์ กทม, 2554

2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554 [homepage on the Internet].[เข้าถึง 5 มกราคม 2554].สืบค้นจาก :http://www.moph.html.

3. ศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [homepage on the Internet].[เข้าถึง 5 มกราคม 2554]. สืบค้นจาก :http://www.thaincd.com.

4. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2553

5. สุพรชัย กองพัฒนากูล. การทบทวนความรู้ เทคนิคการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง. เทคนิคการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิต ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมต่อโรค : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542

6. อรพินท์ กายโรจน์. ผลกระทบการรับรู้สมรรถนะของตนอง และความคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติด้านสุขภาพของหญิงวัยกลางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงขลานครินทร์. สงขลา, 2542

7. สุรีวัลย์ สะอิดี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตเทศบาลนครยะลา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, 2547

8. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาล ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis). หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล, หน้า 66 - 105. สงขลา, 2548

9. สุจิตรา เหมวิเชียร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีไทยมุสลิม วัยหมดประจำเดือน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, 2549

10. ชนิกาญน์ สมวารี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีไทย มุสลิมกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง.วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, 2550

11. เยาวเรศ สมทรัพย์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, 2543

12. เดชา ดีกาญจน์กล. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา. ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 2544

13. Vamer,R.E. & Youger ,J.B. Menopause. In V.L. SEltzerW.H. Perse(Eds), Women's primary health care: Office practice and procedures.NewYork: Mc Graw-Hill., 1995; 249-265

14. สุวิมล ฤทธิมนตรี. การศึกษาความรู้เรื่องโรค ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพในคู่สมรสของผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร, 2534

15. ณัฐิกาญจน์ วิสุทธิมรรค. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน.วิทยานิพนธ์ยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล อนามัยชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี, 2542

16. Janz, N.K. and Becker, M.H. The health beledf model: A decade later. Health Education Quarterly, 1984:11
Published
2013-03-29
Section
Original Article