Study on efficacy of local wisdom of traditional mosquito repellent to Aedes aegypti mosquito under community participation in the South of Thailand

  • เรวดี คำเลิศ Office of Disease Prevention and Control Region 12
  • โสภาวดี มูลเมฆ Office of Disease Prevention and Control Region 12 Songkhla
  • วาสินี ศรีปล้อง Office of Disease Prevention and Control Region 12 Songkhla
  • กามัล กอและ Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
  • อภิวัฏ ธวัชสิน Department of Medical Science
  • อุษาวดี ถาวระ Department of Medical Science
Keywords: repellent activity, community knowledge, mosquito repellent

Abstract

Dengue fevers have been an important disease in Thailand for a long time ranking one of the major health problems in the country. Although there are various control strategies for dengue disease, the partici¬pation from the local community play an important role in the success for disease control. At present, a lot of local people have seen the value of local wisdom and used this to improve their life. The local communi¬ty in the southern part of Thailand has used mosquito-repellent made from local wisdom for a long time. The problem regarding mosquito-repellent made from local wisdom is that the repellent have not yet been tested to clearly determine their effectiveness. Therefore the objective of this research is to determine the effective¬ness of mosquito-repellent that is made from local wisdom from 14 provinces in Thailand. From the survey, out of 14 provinces a total of 11 mosquito-repellents were found from 7 provinces which include the following: Krabi, Phatthalung, Phangnga, Yala, Pattani, Trang, and Narathiwat. The testing for efficacy of mosquito-repellent followed the protocol from WHO/HTM/NTD/WHOPES/2009.4. The test is done by using 4 treated volunteers with mosquito-repellent made from local wisdom covering 30 cm2 on their left hand and on their right hand treated with 12% DEET, the rest of the hand is protected with gloves. The volunteers insert their arms into 30 cm3 the cage containing 200 non-blood feed female Aedes aegypti mosquitos for 24 hours, aged 5-7 days. The biting behavior was observed every half an hour each time after exposing to mosquito for 3 minutes, the experiment stop when 2 mosquito are observed probing, the experiment time last for maximum of 8 hours. The protective time average of the mosquito-repellent was calculated using the time elapsed between the starting of mosquito repellent applied until the mosquito observed probing. The result shows that 2 mosquito-repellents made from local wisdom have the protection that last for more than 2 hours which are biore orange repellent cream (Krabi) and Citronella Tamaindus repellent milk cream (Phatthalung). The result of this research was reported back to the local community to re-eval¬uate their self-reliance on their protection toward mosquito biting.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภูมิปัญญา[อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 20 พ.ค. 2556]. แหล่งข้อมูล: https:// th.wikipedia.org/wiki/ภูมิปัญญา

2. สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร. ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 12 ต.ค. 2556]. แหล่งข้อมูล: http:// www.agriinfo.doae.go.th/year52/knowledge/ km_10-03-52

3. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการใช้สมุนไพร กับสัตว์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย; 2545.

4. กัลยารัตน์ จำปา. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรของชมรมสมุนไพรในเขต คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร [รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553. 87 หน้า.

5. Hongsawong M. North Eastern Thai herbs: local wisdom application for conservation made by Khong River Community. European Journal of Social Sciences 2011;23:474-82.

6. อุษาวดี ถาวระ, อภิวัฏ ธวัชสิน, จารีย์ บันสิทธิ์, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน. สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลง ทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร: ดีไซร์; 2550.

7. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะ กรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ; 2542.

8. สมโภชน์ สมบัติ. ผลิตเสื่อสมุนไพรตะไคร้หอม ไล่ยุง ถักทอจากภูมิปัญญาบ้านดอนหัน. คมชัดลึก.
2552 พ.ค. 20; 8 (CPS9576)

9.คณะทำงานปฏิบัติงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร.คู่มือฉบับชาวบ้านเรื่อง ควันไฟไล่แมลง. พัทลุง: สำนักงานเกษตรจังหวัด พัทลุง; 2555.

10. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. จีวรกันยุงสมุนไพร ไทยปลอดสารเคมี [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 10 ต.ค. 2556]. แหล่งข้อมูล: http://library.dip. go.th/Industrial%20Innovation/www/pro_ det1-068.html

11. Sree-iam S. The development of mosquito-re¬pellent formulations containing Citronella oil and Plai oil (Zingiber casumunar Roxb) [disserta¬tion]. Bangkok: Mahidol University; 1991. 165 p.

12. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์. การพัฒนาเจลไล่ยุงที่มีส่วน ผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร. กรุงเทพ มหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.

13. Sritabutra D, Soonwera M. Repellent activity of herbal essential oils against Aedes aegypti (Linn.) and Culex quinquefasciatus (Say.). Asian Pac J Trop Dis 2013;3:271-6.

14. Phasomkusolsil S, Soonwera M. Comparative mosquito repellency of essential oils against Aedes aegypti (Linn.), Anopheles dirus (Peyton and Harrison) and Culex quinquefasciatus (Say). Asian Pac J Trop Biomed 2011;1:S113-8.

15. Pates HV, Lines JD, Keto AJ, Miller JE. Per¬sonal protection against mosquitoes in Dar es Salaam, Tanzania, by using a kerosene oil lamp to vaporize transfluthrin. Med Vet Entomol 2002;16:277-84.

16. World Health Organization. Guidelines for effi¬cacy testing of mosquito repellents for human. Geneva: World Health Organization; 2009.

17. Kaewmanee S. Repellent effects of some selected medicinal plant extracts on mosquitoes [dissertation]. Bangkok: Mahidol University; 1992. 65 p.

18. Kim SI, Chang KS, Yang YC, Kim BS, Ahn YJ. Repellency of aerosol and cream productscon¬taining fennel oil to mosquitoes underlaboratory and field conditions. Pest Manag Sci 2004;60: 1125-30.

19. Karunamoorthi K. Tinjute [Labiatae; (Otostegia integrifolia]: a versatile Ethiopian ethnomedicinal plant-a systematic review of the scientific evidences. TANG 2014;4:1-6.

20. Karunamoorthi K, Hailu T. Insect repellent plants traditional usage practices in the Ethiopian malaria epidemic-prone setting: an ethnobotanical survey. J Ethnobiol Ethnomed 2014;10:1-11.

21. Kidane D, Tomass Z, Dejene T. Community knowledge of traditional mosquito repellent plants in Kolla Temben District, Tigray, North¬ern Ethiopia. Scie Res Essays 2013;8:1139- 44.

22. หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิชัย หฤทัยธนาสันดิ์, พงษ์ศิริ วินิจฉัย. โลชั่นทากันยุ งจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ .การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 37; วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: 2542. 124-9.
Published
2017-12-29
Section
Original Article