กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการทำงานเป็นทีมการพยาบาลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF