กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล