กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล