กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล