กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมโดยใช้แนวคิดการบรรลุจุดมุ่งหมายต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการผ่าตัดต้อเนื้อตาที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล