กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีและคุณภาพงบการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล