กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กับความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล