กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยของสตรีที่ อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล