กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารตามพันธกิจอุดมศึกษากับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF