Cai, Xin-Bin, Hua-Lin Hou, Li-Yuan Zhang, Rong-Ze Tang, Shan Yin, Xiao-Quan Li, Ke Zhang, Qian-Nan Zhao, Xue Ying, Li-Juan Su, Shi-Kai Sun, Xiao-Ning Li, and Ting Rong Luo. “Preparation of Swine ISG15 Polyclonal Antibody and Its Application in Classical Swine Fever Virus”. The Thai Journal of Veterinary Medicine 50, no. 3 (September 23, 2020): 417–429. Accessed June 28, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/245852.