Phaya, Xolani, Jing-Xiang Zhou, Zhuo Yu Wang, Hao Wang, and Jie Liang. 2021. “Carp Edema Virus a Rising Threat to Global Carp Population”. The Thai Journal of Veterinary Medicine 51 (3):405-14. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/250687.