Sun, Yuzhu, Xiaofang Wang, Aoxue Zhang, Bao Zhang, Liwei Shao, Yue Liu, Haiting Wang, Wanhe Luo, Dongmei Chen, and Shuyu Xie. 2021. “Pharmacokinetics of Oxfendazole Nanosuspension in Sheep”. The Thai Journal of Veterinary Medicine 51 (1):29-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/247171.