Xu, Yu-xuan, Hai-peng Zhang, Guan-yi Xu, Inam Muhamamda, Wen-long Dong, Yi-ming Wang, Ling-Cong KONG, and Hong-Xia MA. 2021. “Virulence and Drug Resistance of Aeromonas Veronii Isolated from Shellfish”. The Thai Journal of Veterinary Medicine 51 (1):21-27. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/247168.