(1)
Xu, Y.- xuan .; Zhang, H.- peng .; Xu, G.- yi .; Muhamamda, I. .; Dong, W.- long .; Wang, Y.- ming .; KONG, L.-C. .; MA, H.-X. . Virulence and Drug Resistance of Aeromonas Veronii Isolated from Shellfish. TJVM 2021, 51, 21-27.