เมฆวิทูร ว. ., เจียรสถาวงศ์ ณ. ., และ แสงแก้ว ก. . “ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. Singburi Hospital Journal, ปี 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 153-64, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/258906.