เปียอยู่ ณ. . . “การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน”. Singburi Hospital Journal, ปี 28, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, น. 105-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255520.