บัวสรวง ป. . “อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก”. Singburi Hospital Journal, ปี 30, ฉบับที่ 3, เมษายน 2022, น. 48-63, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255204.