[1]
ฉัตรฐากูร ย. . ., “การศึกษาเปรียบเทียบความดันตาท่าต่างๆ ในผู้ป่วยต้อหินมุมปิด ก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจก”, Singburi Hosp J, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. B153–163, ส.ค. 2023.