[1]
เมฆวิทูร ว. ., เจียรสถาวงศ์ ณ. ., และ แสงแก้ว ก. ., “ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”, Singburi Hosp J, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 153–164, ธ.ค. 2022.