[1]
เปียอยู่ ณ. . ., “การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน”, Singburi Hosp J, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 105–117, มี.ค. 2022.