[1]
บัวสรวง ป. ., “อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก”, Singburi Hosp J, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 48–63, เม.ย. 2022.