เมฆวิทูร วศินี, เจียรสถาวงศ์ ณัฐวร, และ แสงแก้ว กมลวรรณ. 2022. “ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. Singburi Hospital Journal 31 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:153-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/258906.