เปียอยู่ ณิชกมล. 2022. “การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน”. Singburi Hospital Journal 28 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:105-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255520.