บัวสรวง ประนอม. 2022. “อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก”. Singburi Hospital Journal 30 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:48-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255204.