เมฆวิทูร ว. .; เจียรสถาวงศ์ ณ. .; แสงแก้ว ก. . ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. Singburi Hospital Journal, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 31, n. 2, p. 153–164, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/258906. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.