เปียอยู่ ณ. . . การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน. Singburi Hospital Journal, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 28, n. 2, p. 105–117, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255520. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.