บัวสรวง ป. . อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก. Singburi Hospital Journal, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 30, n. 3, p. 48–63, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/255204. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.