(1)
เมฆวิทูร ว. .; เจียรสถาวงศ์ ณ. .; แสงแก้ว ก. . ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. Singburi Hosp J 2022, 31, 153-164.