(1)
เปียอยู่ ณ. . . การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน. Singburi Hosp J 2022, 28, 105-117.