[1]
เมฆวิทูร ว. , เจียรสถาวงศ์ ณ. และ แสงแก้ว ก. 2022. ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. Singburi Hospital Journal. 31, 2 (ธ.ค. 2022), 153–164.