[1]
เปียอยู่ ณ. 2022. การพยาบาลรูปแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ สุดท้าย : กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน. Singburi Hospital Journal. 28, 2 (มี.ค. 2022), 105–117.