[1]
บัวสรวง ป. 2022. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก. Singburi Hospital Journal. 30, 3 (เม.ย. 2022), 48–63.